top of page

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

El nostre objectiu principal és la satisfacció dels clients i la millora contínua, contemplant els riscos i les oportunitats tant internes com externes

18.png

La Direcció d’Agrologikê, l’activitat principal de la qual és la producció, multiplicació i comercialització de portaempelts i plançons d’olivera i arbres fruiters de pinyol i de llavor, manifesta expressament el seu compromís fonamental de promoure la qualitat, el respecte al medi ambient i la seguretat i salut dels treballadors, amb la finalitat d'aconseguir el compliment de la política següent:​​

  • conèixer i assessorar els nostres clients potencials, per tal de generar confiança en la nostra empresa;

  • mantenir una comunicació fluïda i eficaç amb els nostres clients per tal de poder donar resposta a les seves necessitats, expectatives i requisits, i conèixer així el seu grau de satisfacció;

  • complir les normes reglamentàries per a una prestació de serveis adequada a la legalitat vigent;

  • procurar una millora contínua en l’eficiència dels nostres processos productius i de gestió;

  • realitzar un seguiment exhaustiu del comportament ambiental de les nostres activitats, amb la finalitat de prevenir la contaminació i l'impacte sobre el medi ambient;

  • protegir la salut i la seguretat dels nostres treballadors, i aplicar plans preventius allà on hi hagi riscos per a la salut i l’entorn;

  • potenciar la col·laboració i participació de tot el personal en la consecució de la millora contínua mitjançant formació i reunions periòdiques;

  • analitzar el context de l’organització i establir una robusta direcció estratègica;

  • designar els recursos necessaris i impulsar les millores per a l'assoliment dels objectius i metes;

  • mantenir la capacitat d'innovació per asseugrar tant la millora contínua dels nostres productes i processos, així com la seva diversificació.

La Direcció d’Agrologikê assegura que aquesta Política de qualitat sigui entesa i acceptada per tots els membres de l'organització i estigui a disposició de tots els treballadors, així com del públic en general a través de la pàgina web.

A Lleida, 5 d'agost de 2023

bottom of page